Obecnie Polska Izba Ekologii zrzesza 124 podmiotów gospodarczych.

Sztandarowe przedsięwzięcia Izby to:

 • Współpraca z ministerstwami, samorządami, funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Realizacja porozumień zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie recyklingu, w tym odzysku odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.
 • Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
 • Konkurs „EKOLAURY PIE” i Konkurs „TOPTEN”
 • Wydawnictwa, m.in. kwartalnik Ekologia, wydawnictwa pokonferencyjne oraz publikacje naukowe.
 • Grono Ekspertów PIE, specjalizujących się w dziedzinach związanych z ochroną środowiska.
 • Stały kontakt z uczelniami wyższymi i innymi organizacjami.
 • Przyznawanie nagród i wyróżnień podmiotom zasłużonym dla ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Naszym Członkom gwarantujemy:

 • Współpracę kooperacyjną pomiędzy podmiotami członkowskimi.
 • Możliwość opiniowania programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych.
 • Koordynację działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych.
 • Bezpłatne uczestnictwo w organizowanych przez PIE konferencjach.
 • Promowanie osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska.
 • Ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych.
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 • Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz transferu technologii.
 • Wspomaganie rozwoju świadomości ekonomicznej i ekologicznej.