Ekolaury 2020

Dziękujemy za udział w 19. edycji Konkursu!

Niniejszym prezentujemy listę Laureatów i Wyróżnionych:
http://www.pie.pl/laureaci-i-wyroznieni-w-19-edycji-konkursu.html

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  Celem Konkursu jest:

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.

  Terminarz:

 • kwiecień 2020 r.                  – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 31 sierpnia 2020 r.         – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 15 września 2020 r.       – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 września 2020 r.       – ocena merytoryczna wniosków;
 • 30 października 2020 r.     – wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2020 r.                  – ogłoszenie wyników Konkursu;
 • …………… 2021 r.                   – Gala Konkursu „Ekolaury PIE”.

ORGANIZATOR: 

 • Udostępnij: