O nas

Polska Izba Ekologii utworzona została w listopadzie 1999 r. Jako organizacja samorządu gospodarczego obecnie zrzesza 124 podmiotów gospodarczych z całego kraju.

Podstawowym zadaniem Izby jest podejmowanie działań na rzecz ekologicznej odpowiedzialności biznesu, popularyzacja działań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie w edukację proekologiczną społeczności lokalnych, a także promowanie przedsięwzięć służących ekologii ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych. Swoja misję oraz statutowe zadania PIE realizuje poprzez działalność organizacyjną, edukacyjną, legislacyjną i wydawniczą.

W ciągu 22 lat działalności Izba wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw skupionych w Izbie, a także wykazuje skuteczność w staraniach o poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.

Izba – zgodnie z potrzebami naszych członków – konsultuje i przekazuje władzom różnego szczebla wnioski, opinie i postulaty, co zdecydowanie ułatwia dotarcie do ośrodków decyzyjnych. Daje to niewątpliwie zrzeszonym w PIE podmiotom większą siłę przebicia i tym samym stwarza lepsze warunki do gospodarowania. Dużą rolę w tym procesie odgrywają eksperci PIE.

W 2014 r. Polska Izba Ekologii, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne
w opakowanych, zawarła porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych.

  • Udostępnij: