Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje zmiana ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2002 r., która zobowiązuje przedsiębiorców do rejestracji w BDO (Bazie Danych o Odpadach) – rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Do wpisu zobowiązane są m. in. podmioty wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach (w tym w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach) i gospodarujące odpadami.
Pełna lista podmiotów, które zobowiązane są do rejestracji w BDO znajduje się w art. 50 ustawy o odpadach.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie  elektronicznej
 (za pośrednictwem formularza na stronie BDO).

Strona internetowa BDO:

https://bdo.mos.gov.pl/

Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru mają obowiązek uczynić to przed rozpoczęciem działalności. 
W przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do Rejestru-BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny. Przedsiębiorcy, którzy zostają wpisani do rejestru otrzymują identyfikator (login) i hasło dostępu do konta w bazie oraz indywidualny numer rejestrowy. Dostęp do konta w BDO aktualnie umożliwia podgląd danych firmy znajdujących się w rejestrze.


Aktualnie Rejestr BDO jest rozbudowywany o dodatkowe moduły.

    Począwszy od 1 stycznia 2020 r. :
  • złożenie wniosku rejestracyjnego, aktualizacyjnego oraz o wykreślenie podmiotu z bazy,
  • sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach (dalej: ustawa), tj. m.in. kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów,
  • sporządzanie sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy

jest możliwe tylko elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO (art. 67 ust. 6 oraz art. 76 ust. 2 ustawy). 

Numer rejestrowy powinien być umieszczany na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO (art. 63 ustawy o odpadach).
Zgodnie z wymogami prawnymi uzyskaliśmy wpis do Rejestru będącego częścią BDO.
Numer rejestrowy Polskiej Izby Ekologii: 000013375

 

Podmioty pozostające w porozumieniu z PIE w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych i/lub z opakowań po środkach niebezpiecznych, powinny uzupełnić we wniosku rejestracyjnym/aktualizacyjnym do 30 dni od zmiany:


Dział VI.
Opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)
Tabela 4.
 Wprowadzający produkty w opakowaniach.


1. Rodzaj wprowadzanych produktów w opakowaniach:

Przy opakowaniach wielomateriałowych i/lub niebezpiecznych zaznaczyć X przy sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – za pośrednictwem porozumienia.

3. Dane porozumienia:
Nazwa: Polska Izba Ekologii
Data przystąpienia do porozumienia: data zawarcia umowy z Izbą
Termin obowiązywania porozumienia: w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony – 00/00/0000 (bezterminowo), natomiast w przypadku umów zawartych na czas oznaczony – data obowiązywania umowy.
Rok, od którego obowiązuje przejęcie obowiązku przez porozumienie: określony w umowie – najczęściej rok zawarcia umowy.

Dokumenty pobrania:

  • Udostępnij: