REGULAMIN KONKURSU Ekolaury 2020

EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2020

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Ekolaury Polskiej Izby Ekologii (zwanym dalej Konkursem), organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii (zwaną dalej PIE).
2. Czynności związane z organizacją Konkursu prowadzi biuro PIE.

CELE KONKURSU

3. Celem Konkursu jest
3.1. wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
3.2. popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
3.3. promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

UCZESTNICY KONKURSU

4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

5. Konkurs skierowany jest do:
5.1. przedsiębiorców;
5.2. jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i ich związków;
5.3. instytucji ochrony środowiska;
5.4. organizacji pozarządowych.

6. W Konkursie można uczestniczyć więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że każdy wniosek jest zgłoszony w odrębnej kategorii konkursowej.

ZAKRES KONKURSU

7. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych do końca 2019 r.

8. Kategorie Konkursowe:
•  Gospodarka wodno-ściekowa
•  Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
•  Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
•  Ekoprodukt, zielone technologie
•  Edukacja ekologiczna
•  Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
•  Energooszczędność, efektywność energetyczna
•  Czystsza Produkcja
•  Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
•  Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

ROZDZIAŁ IIZGŁASZANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego do dnia 31 sierpnia 2020 r.

10. Rada PIE może dokonać zmiany terminu zgłoszeń.

11. Ogłoszenie o Konkursie umieszczane jest na stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii (www.pie.pl/ekolaury) oraz w innych środkach masowego przekazu.

12. Zgłoszenia Wniosku należy dokonać pisemnie w 1 egzemplarzu na Formularzu Zgłoszeniowym oraz na nośniku danych (CD, pendrive). Zgłoszenie powinno zawierać:
12.1.  nazwę zgłaszającego wniosek,
12.2.   nazwę rozwiązania zgłaszanego do Konkursu,
12.3.   opis techniczny zgłoszonego rozwiązania z uwzględnieniem jego innowacyjności,
12.4.   przedstawienie efektu ekologicznego,
12.5.   przedstawienie nakładów ekonomicznych na wdrożenie rozwiązania,
12.6.   informację o wpływie zrealizowanego rozwiązania na wyniki ekonomiczne przedsiębiorcy,
12.7.   informacje o możliwej skali rozpowszechnienia rozwiązania,
12.8.   rekomendacje, certyfikaty, patenty, zgłoszenia do ochrony praw autorskich itp.,
12.9.  oświadczenie o braku zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych prawem ochrony środowiska, a także o posiadaniu wymaganych prawem pozwoleń i decyzji w zakresie oddziaływania na środowisko w związku ze zgłoszonym projektem,
12.10. skan dowodu wpłaty opłaty konkursowej.

13. Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

14. Terminarz 19. edycji Konkursu EKOLAURY PIE 2020:

  • kwiecień 2020 r.                  – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
  • do 31 sierpnia 2020 r.         – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
  • do 15 września 2020 r.       – ocena formalna wniosków konkursowych;
  • do 31 września 2020 r.       – ocena merytoryczna wniosków;
  • 30 października 2020 r.     – wyłonienie Laureatów Konkursu;
  • listopad 2020 r.                  – ogłoszenie wyników Konkursu;
  • …………… 2021 r.                   – Gala Konkursu „Ekolaury PIE”.
ROZDZIAŁ III

KAPITUŁA KONKURSU

15. Do oceny i weryfikacji przysłanych wniosków konkursowych Rada PIE powoła Kapitułę Konkursu.
15.1.  Kapituła działa w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły, przyjęty przez Radę PIE.
15.2.  Wstępnej oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu dokonuje zespół ekspertów PIE.
15.3. Sprawozdania ekspertów PIE z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody, przedstawiane są Kapitule Konkursu.
15.4.  Wnioski niekompletne lub złożone po terminie określonym w rozdziale II pkt 9 nie będą rozpatrywane.
15.5.  Decyzje Kapituły są ostateczne.16. Nagrody Polskiej Izby Ekologii przyznawane są w każdej kategorii. Kapituła może jednak zadecydować, iż nagroda w określonej kategorii nie będzie przyznana. Kapituła może także w każdej kategorii przyznać wyróżnienia. W kategorii za Całokształt działalności gminy/firmy na rzecz ochrony środowiska może być przyznanych kilka Ekolaurów oraz wyróżnień.

KRYTERIA I ZASADY OCENY

17. Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:
17.1. ocena formalna – dokonywana przez sekretariat Konkursu,
17.2. ocena merytoryczna dokonywana przez zespół ekspertów PIE,
17.3. wyłonienie laureatów przez Kapitułę Konkursu.18. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązują we wszystkich kategoriach i obejmują:
18.1. uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
18.2. wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
18.3. innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
18.4. uniwersalność,
18.5. strukturę finansowania przedsięwzięcia,
18.6. zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
18.7. udział w programach zarządzania środowiskiem,
18.8. edukację i współpracę ze społeczeństwem.

ROZDZIAŁ IV

OPŁATY REJESTRACYJNE

19. Przedsiębiorstwo lub gmina zgłaszające/ca się do Konkursu zobowiązane/na jest do wniesienia opłaty:
19.1. gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz ich związki – 1.000,00 zł;
19.2. gminy miejskie oraz ich związki – 3.000,00 zł;
19.3. przedsiębiorstwa o przychodach do 10 mln zł – 1.000,00 zł;
19.4. przedsiębiorstwa o przychodach pow. 10 mln zł – 3.000,00 zł;
19.5. organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 0,00 zł;
19.6. pozostałe organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, instytuty PAN – 100,00 zł;
19.7. pozostałe podmioty – 1.000,00 zł.

20. W przypadku związków, w których skład wchodzą gminy wiejskie i miejskie, opłata za udział w Konkursie wynosi 3.000,00 zł.

21. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Credit Agricole Bank Polska S.A. O/Katowice:
27 1940 1076 3162 0242 0000 0000
 z dopiskiem Konkurs Ekolaury PIE 2020.

ROZDZIAŁ V

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

22. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali, w której uczestniczą Laureaci Konkursu, Członkowie Kapituły, zaproszeni przez Radę i Zarząd PIE przedstawiciele parlamentu, instytucji rządowych, uczelni, samorządów terytorialnych, funduszy ochrony środowiska i przedsiębiorcy.

23. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej www. pie.pl Zakładka Aktualności oraz przesłane zostają imienne zaproszenia.

24. Laureaci nagród głównych w każdej kategorii otrzymują statuetkę i dyplom. Zdobywcy wyróżnień otrzymują tabliczki i dyplomy.

25. Do celów promocyjnych Laureaci Konkursu mogą przez rok posługiwać się znakiem graficznym Ekolaurów PIE, wykorzystując logo Konkursu i statuetkę lub tabliczkę (do pobrania na stronie: http://www.pie.pl/do-pobrania.html – zakładka Ekolaury).

26. Polska Izba Ekologii zamieszcza na stronie internetowej oraz w publikacjach informacje o Laureatach, o honorowym patronacie, o patronacie medialnym a także o sponsorach Konkursów w jego poszczególnych edycjach.

27. Jeśli Laureat nagrody Polskiej Izby Ekologii prowadzi działalność sprzeczną z zasadami ochrony środowiska, Kapituła Konkursu może zadecydować o odebraniu mu nagrody.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronach internetowych: http://www.pie.pl/ekolaury.html oraz http://www.pie.pl/regulamin-konkursu-ekolaury-pie-2020.html.

  • Udostępnij: