Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017

VI edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2017 organizowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali XVI Konkursu EKOLAURY w dniu 24 października 2017 r.
Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017 w edycji 2017 r. trwał od 01.03.2017r. do 15.09.2017 r.

Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach:
www.topten.info.pl
www.pie.pl/topten

Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, Magazyn Biomasa, Ekologia oraz na portalu internetowym Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych i Korporacji Kominiarzy Polskich.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).

Zasady Konkursu TOPTEN. Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Niezależnie od Konkursu TOPTEN, zgodnie z Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe, przedsięwzięcie konkursowe obejmuje procedurę zgłaszania kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

Inicjatorem i koordynatorem Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017 jest dr inż. Krystyna Kubica.

W edycji realizowanej w 2017 Konkurs TOPTEN został skoncentrowany na kotłach o mocy mniejszej i równej 50 kW. Dlatego też naborem zgłoszeń na „Listę TOPTEN” oraz „Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5” objęto kotły o mocy mniejszej i równej 50 kW w następujących kategoriach:

 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa,
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa.

Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu – Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.

W VI edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listę TOPTEN, czyli listę 10 najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2017,pod numerem odpowiadającym uzyskaniu wartości „kryterialnego parametru oceny energetyczno-ekologicznej kotłów Qx” od najwyższej do najniższej, zgodnym z liczbą porządkową odpowiedniej tabeli, uzyskały:

 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej i równej 50 kW – 8 urządzenia, Tabela 1;
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW – 1 urządzenie, Tabela 2;
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW – 10 urządzeń, Tabela 3.

Producenci kotłów, które znajdują się na w/w listach wyróżnionych kotłów mają prawo do ich oznakowania znakiem TOPTEN POLSKA 2017. Prawo do posługiwania się znakiem TOPTEN2017 przysługuje na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła.

W roku 2017 na Listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 50 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012” zostały zakwalifikowane urządzenia grzewcze w następujących kategoriach:

 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej i równej 50 kW – 1 urządzenie, Tabela 4;
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy mniejszej i równej 50 kW – 17 urządzenia, Tabela 5;
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy mniejszej i równej 50 kW – 11 urządzeń, Tabela 6.

Cała lista klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 dostępna jest pod adresem: www.kotlyna5.pl.
Miejsce na liście jest uzależnione w tym przypadku od terminu zgłoszenia produktu do wpisania na listę.

Pełna informacja o wynikach Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2017 jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl
www.pie.pl/topten.

Mamy nadzieję, że wyniki konkursu TOPTEN oraz lista kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg PN EN 303-5:2012, dostępnych na polskim rynku stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie zapisów tzw. Ustawy antysmogowej oraz wytycznych Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl/info, www.topten.info oraz www.pie.pl).

 • Udostępnij: