Od 2015 r. Rada Polskiej Izby Ekologii nadaje Medale PIE „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

WNIOSEK O NADANANIE MEDALU PIE
„ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” – (Zał. nr 2)

(doc do pobrania)

REGULAMIN
NADAWANIA PRZEZ RADĘ POLSKIEJ IZBY EKOLOGII
MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

(pdf do pobrania – pełna wersja wraz z załącznikami)

§ 1

1. Medal „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”, ustanowiony Uchwałą Rady PIE nr 27/2015  z dnia 19 października 2015 r., zwany w dalszej części „Medalem” – nadaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

2. Medal może być nadany osobom spoza województwa, a także podmiotom zagranicznym – jako wyraz uznania dla ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

§ 2

 1. Medal jest dwustronny.
 2. Medal okrągły o średnicy 40 mm – z metalu złoconego – w pudełku. Na awersie logo PIE, na rewersie napis „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”.
 3. Graficzny wzór Medalu – określa Załącznik nr 1 do Regulaminu nadawania Medalu.

§ 3

 1. Medal może być nadany jednorazowo. 

§ 4

 1. Medal, z własnej inicjatywy lub na wniosek, nadaje Rada Polskiej Izby Ekologii. 
 2. Z wnioskiem o nadanie Medalu mogą wystąpić: instytucje, organizacje społeczne, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy. (Załącznik Nr 2)

§ 5

 1. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: dokładne dane personalne osoby lub instytucji przedstawianej do wyróżnienia  oraz charakterystykę działalności uzasadniającej nadanie Medalu.
 2. Wnioski o nadanie Medalu powinny być składane Zarządowi Polskiej Izby Ekologii. 

§ 6

 1. Medal wręcza Przewodniczący Rady PIE lub upoważniony przez niego Członek Rady PIE.

§ 7

 1. Wręczenie Medalu powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi osoby lub instytucji, którym Medal został nadany.

§ 8

 1. Wyróżnionym osobom fizycznym wraz z Medalem wręcza się legitymację dokumentującą jej nadanie.
 2. Instytucjom wręcza się wraz z Medalem dyplom. 
 3. Wzór legitymacji i dyplomu stwierdzający nadanie Medalu określają Załączniki nr 3, nr 4 do Regulaminu przyznawania Medalu.

§ 9

 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Medalu albo dokumentu stwierdzającego nadanie Medalu – można wystąpić o wydanie duplikatu Medalu lub wtórnego dokumentu. Za wydany duplikat pobiera się opłatę w wysokości kosztów ustalonych przez Zarząd PIE. Wtórnik dokumentów wydaje się bezpłatnie.
 2. Fakt wydania wtórnika dokumentu, względnie duplikatu Medalu odnotowuje się w prowadzonych dokumentach ewidencyjnych.

§ 10

 1. Ewidencję nadanych medali oraz całokształt obsługi kancelaryjno – technicznej w tym zakresie prowadzi Zarząd Polskiej Izby Ekologii.

§ 11

 1. Regulamin nadawania Medali „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” dostępny będzie na stronie internetowej Izby: www.pie.pl.

§ 12

 1. Regulamin nadawania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę PIE.

 

Wręczenie Medali odbywa się podczas uroczystej Gali Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”.

 

RELACJA Z WRĘCZENIA MEDALI PIE:

2019 r. Link do archiwum


2018 r.Link do archiwum 


2017 r.Link do archiwum


2016 r.Link do archiwum


2015 r.Link do archiwum

 

 • Udostępnij: