DOBROWOLNE POROZUMIENIA

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w której art. 25 mówi, iż organizacje samorządu gospodarczego na mocy porozumienia z marszałkiem danego województwa mogą reprezentować przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz w opakowaniach po środkach niebezpiecznych i są uprawnione z mocy ustawy do stworzenia systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z wyżej wymienionych opakowań.

Polska Izba Ekologii (PIE), w dniu 22 lipca 2014 r. zawarła z Marszałkiem Województwa Śląskiego ogólnopolskie Porozumienia:

Do Porozumienia może przystąpić dobrowolnie każda firma, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub w środki niebezpieczne w opakowaniach.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stwarza organizacjom samorządu gospodarczego możliwość poszerzenia zakresu oferowanych usług w ramach swojej działalności statutowej i gospodarczej, poprzez możliwość przyjęcia i wykonywania obowiązków przedsiębiorcy w zakresie recyklingu i innego niż recykling procesu odzysku odpadów powstałych po opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.

Głównym celem Porozumienia jest realizacja obowiązków przedsiębiorców zawartych w art. 25 ust. 4  w kwestii uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, które zostały zawarte w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. (w latach 2014-2018) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. (od 2019 r.) w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych dla Porozumienia na kolejne lata kształtują się następująco:

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
w latach 2014-2018:

 

od 2019 roku i w latach następnych:

porozumienie marszałek

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH
w latach 2014-2018:

porozumienie z marszłakiem


od 2019 roku i w latach następnych:
porozumienie marszałek

 

Przedsiębiorca może również swoje ustawowe obowiązki wynikające z wprowadzania na rynek opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych realizować samodzielnie jednak wtedy nie może rozliczać się wg poziomów odzysku i recyklingu określonych dla Porozumienia tylko z wyższych poziomów zawartych w załączniku nr 1 do ustawy, w przypadku posiadania własnych odpadów lub nawet 100% masy wprowadzonych opakowań na rynek jeżeli odpady pochodzą z różnych źródeł (nie tylko odpady wprowadzającego).

Dzięki PIE, która posiada Porozumienie z Marszałkiem Województwa, istnieje możliwość przeniesienia na nas realizację tego ustawowego obowiązku. Przedsiębiorcy będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i realizacji celów biznesowych, zostawiając gospodarowanie odpadami wyspecjalizowanym i kompetentnym podmiotom.

  • Udostępnij: