UWAGA: w związku obecną sytuacją epidemiologiczną konferencja została przeniesiona na I kwartał 2021 r. Więcej informacji wkrótce.

Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami

maciek

Rada Programowa Konferencji:

  • dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii
  • Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o.;
  • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
  • dr Jan Skowronek
  • Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;

Współorganizatorzy: SUEZ Polska Sp. z o.o., REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Cel konferencji: W wyniku zmian prawnych i gospodarczych jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa stanęły przed koniecznością sprostania nowym wymogom środowiskowym. Coraz większą ilość wyzwań w gospodarce odpadami m.in. zaostrzone wymogi prawne, rosnące ceny za odbiór odpadów, zwiększone limity recyklingu, patalogiczne działania niektórych firm, duża ilość bomb ekologicznych, protesty mieszkańców, inne powodują konieczność znalezienia efektywnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i technologicznych.

Jedną z metod rozwiązania problemów odpadowych jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań logistycznych, technologicznych i prawnych.Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.
Zakładane cele to przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, ekonomicznych, technologicznych, prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów działających na rynku gospodarki odpadami zarówno po stronie aktywnego uczestnika (firmy recyklingowe, organizacje odzysku, firmy logistyczne, itp.), pasywnego uczestnika (wprowadzającego na rynek odpady, organizatora procesów).

Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów. Więcej informcji wkrótce.

    Formularz